Voor de bosontwikkeling in de gemeente Weert hebben agrariërs, de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB), Natuurmonumenten en gemeente overeenstemming bereikt over het beheer van het nieuwe bos. Aanleiding waren zorgen van agrariërs over verspreiding van Jacobskruiskruid vanuit de bospercelen naar omliggende landbouwgronden en wildschade.

Jacobskruiskruid is een kruid dat voor natuurontwikkeling waardevol is maar tot dierensterfte in de landbouw kan leiden. De voorbije periode heeft constructief overleg plaatsgevonden om een oplossing te vinden in de aanpak van het kruid.

De waarde van overleg
Wethouder Henk van de Loo: “We hebben gezien dat we enkel door met elkaar in overleg te zijn en te blijven tot wederzijds begrip en oplossingen kunnen komen. Het is mooi om te zien dat we nu tot een werkbare situatie komen. Er zijn afspraken gemaakt over de wijze van beheer maar ook over wijze van structureel overleg met elkaar. Er is zelfs een app-groep opgericht om elkaar snel over zaken het beheer betreffende te kunnen informeren. Zoiets lukt alleen maar in een goede dialoog.”

Giedo Indenkleef: “De LLTB-regio Midden is blij dat er beheerafspraken zijn gemaakt waarin duidelijke afspraken over het beheer van de bosaanplant zijn vastgelegd. Niet alles is op voorhand op papier vast te leggen, het gaat er om dat partijen ook in de geest van de overeenkomst handelen.

Rob van Schijndel, gebiedsmanager Natuurmonumenten: “Natuurlijk willen we een goede buur zijn, maar wel in alle redelijkheid. We zijn blij dat we samen tot afspraken zijn gekomen waarin alle partijen zich kunnen vinden en waarbij we straks ook in het beheer samen met elkaar werken. We kijken ernaar uit om te kunnen starten met de aanplant, want meer bos is hard nodig.”