23 nov 2021

Samen met een aantal agrariërs heeft de LLTB bezwaar gemaakt tegen de verleende vergunning voor het doorstroommoeras in de Roekespeel ten zuiden van Weert. De LLTB heeft grote moeite met het vergunningproces dat niet zorgvuldig is verlopen maar ook met de vergunning zelf.

De agrariërs met gronden aangrenzend aan de Roekespeel voelen zich overvallen door deze vergunning. Natuurmonumenten heeft vooraf geen contact met hen heeft gehad.


Overleg

Er is alleen overleg geweest met enkele grondeigenaren waar maatregelen genomen moesten worden. Met hen heeft Natuurmonumenten echter geen overeenstemming kunnen bereiken. Desondanks is het plan toch doorgezet. Eén van de maatregelen is de verondieping van de Oude Leukerbeek die leidt tot een hoger waterpeil in de Roekespeel. Agrariërs verwachten dat dit de ontwatering van hun omliggende percelen belemmert en dat de percelen te nat worden. Hierdoor kan het huidige agrarische gebruik niet worden voortgezet.  


Monitoring

De LLTB wil daarom een transparante monitoring van het waterpeil in het omliggende gebied zodat mogelijke vernatting onderbouwd kan worden. Verder blijkt uit het plan dat de maatregelen er toe leiden dat de aanwezige bevers de Roekespeel zullen verlaten en zich zullen verplaatsen naar het agrarisch gebied. De LLTB eist van de gemeente de natschade ten gevolge van de bever te vergoeden. Als niet tegemoet gekomen kan worden aan de bezwaren vraagt de LLTB intrekking van de vergunning. Klik hier voor de volledige tekst van het bezwaar.

Bron: LLTB